Krediti rasli za 74.9 miliona maraka za šest mjeseci
Ekonomija Izdvojeno

Krediti rasli za 74.9 miliona maraka

Ukupni krediti u Republici Srpskoj na kraju juna ove godine veći su za 74,9 miliona KM ili jedan odsto u odnosu na kraj 2021. godine.

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, najveće učešće u ukupnim kreditima od 50,2% i dalje imaju krediti dati stanovništvu koji iznose 2,9 milijardi KM i veći su za 110,9 miliona KM ili 4%.

Krediti privatnim preduzećima čine 34,4% ukupnih kredita i isti su veći za 10,7 miliona KM ili 1%.

Krediti za stambene potrebe veći su za 5%.

Nekvalitetni krediti manji su za 25,2 miliona KM ili 11% u odnosu na kraj 2021. godine.

Ulaganja u hartije od vrijednosti veća su za 90,7 miliona KM ili 8% u odnosu na kraj 2021. godine. U strukturi dužničkih HOV dominantno učešće imaju HOV koje su emitovale države i vlade od 94,3%. Dužničke HOV iznose 1,1 milijardu KM i veće su za 91 milion KM ili 8%.

U strukturi dužničkih HOV koje su emitovale države i vlade dominantno učešće imaju HOV koje je emitovala Republika Srpska sa učešćem od 74% u iznosu od 873,7 miliona KM i stopom rasta od 3% i države članice EU sa učešćem od 19,5% u iznosi od 230,2 miliona KM i rastom od 50%.

Depoziti bilježe pad od 383,8 miliona KM ili 5% u odnosu na kraj 2021. godine.

Štednja stanovništva, uključujući i tekuće račune, manja je za 312,9 miliona KM ili 8% u odnosu na kraj 2021. godine.

Tekući računi građana su manji za 31,5 miliona KM ili 2%.

Finansijski rezultat bankarskog sektora je pozitivan i dobit je veća za 13,9 miliona ili 22% u odnosu na 30.06.2021. godine. U ovom izvještajnom periodu sve banke su iskazale pozitivan finansijski rezultat i poslovale sa dobitkom.

U Srpskoj posluje osam banaka, sa mrežom od 284 organizacione jedinice i 2.951-im zaposlenim.

I mikrokreditni sektor poslovao pozitivno

Mikrokreditne organizacije su iskazale pozitivan finansijski rezultat koji je veći za 37% ili za 3,6 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

Mikrokreditni sektor Republike Srpske na kraju juna 2022. godine čini 14 organizacija, od čega 12 mikrokreditnih društava i dvije fondacije.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.