Ekonomija Izdvojeno

Rast kredita u BiH u drugom kvartalu

Potražnja za kreditima u Bosni i Hercegovini bilježi rast u drugom kvartalu ove godine i u sektoru preduzeća i u sektoru domaćinstava u Bosni i Hercegovini.

Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka koju je provela Centralna banka BiH pokazala je da su na povećanu potražnju kredita uticale prvenstveno finansijske potrebe za kapitalnim investicijama kod njihovih klijenata obrtnim sredstvima i restrukturiranje duga.

Anketa koja je provedena među sedam najvećih banaka, pokazala je i da je došlo do neznatnog pooštravanja kreditnih standarda za kredite preduzećima.

„Pooštravanje kreditnih standarda odnosi se na odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima, na što su uticali percepcija rizika, spremnost na preuzimanje rizika i troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja“, navodi se u anketi.

I stanovništvo češće traži kredite

Nastavljen je i umjeren rast potražnje stanovništva za kreditima, što je u skladu sa očekivanjima iz prethodnog kruga izvještavanja i nastavak trenda iz prethodna četiri kvartala.

„Svi faktori su imali pozitivan uticaj na potražnju kredita, najviše vezano za kupovinu nekretnina i trajnih potrošačkih dobara, dok na strani alternativnih izvora štednja stanovništva nije uticala na potražnju stanovništva za kreditima“, navodi se u anketi Centralne banke BiH.

Zabilježeno je i ublažavanje poslovne politike banaka u pogledu provizija i naknada (neto procenat 29%), dok je jedna banka iz uzorka izvjestila da je pooštrila zahtjeve kolaterala.

“Kamatne marže su povećane kod nekih banaka, dok je kod drugih došlo do smanjenja, tako da u prosjeku nisu zabilježene promjene u visini kamatnih stopa”, pokazala je anketa.

Za razliku od prethodnog kvartala, došlo je do pooštravanja kreditnih standarda, tj. internih kriterija za odobravanje kredita, za stambene kao i za potrošačke i nenamjenske kredite.

Pesimistična očekivanja za treći kvartal

Banke imaju blago pesimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u trećem kvartalu 2022. godine, pa se očekuje smanjenje potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima ovoj grupi klijenata, dok se za stambene kredite očekuje ista potražnja.

Takođe, očekuje se da će doći do umjerenog pooštravanja standarda za stambene, ali i za potrošačke i nenamjenske kredite.

Kada je riječ o očekivanjima za treći kvartal u sektoru privrede, očekuje se umjereno pooštravanje standarda za odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima.

U isto vrijeme banke očekuju da će se u trećem kvartalu ove godine smanjiti potražnja preduzeća za kreditima.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.