Ilustracija: Pexel, siromaštvo
Ilustracija/Pexel: Siromaštvo
Vijesti

Istraživanje o prihodima, siromaštvu i uslovima života građana u BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku sprovodi, prvi put u punom obimu, istraživanje o prihodima i uslovima života građana Bosne i Hercegovine (SILC).

Cilj istraživanja je da se prikupe podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci koristit će se za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Budući da je realizacija ankete usklađena sa Eurostatovom metodologijom podaci će takođe biti i međunarodno usporedivi.

Za potrebe ovog istraživanja anketa se provodi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava, u periodu maj-juli 2022. godine. Anketu će provoditi ovlašteni i edukovani anketari, angažovani od strane zvaničnih statističkih institucija u BiH. 

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.